6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu

By istbako
In Duyuru
Ağu 24th, 2016
0 Comments
13212 Views

6735 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunda, borç yapılandırılmasının yanında geçmiş dönemler için matrah artırımı, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının milli ekonomiye kazandırılması, işletmelerde stok, kasa ve alacaklar hesaplarının düzeltilmesi konusundaki düzenlemeler de yer almaktadır.

 1. Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasında esnaf ve sanatkârlarımızın borçlu olduğu kamu kurumları açısından;
 • Maliye Bakanlığı,
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Belediyeler ile

alacaklarını 6183 sayılı Kanun kapsamında tahsil eden diğer kamu kurumları kapsama girmektedir.

 1. Alacak türü açısından ise;
 • Vergi, resim ve harçlar ile vergi cezalar gecikme faizleri ve gecikme zamları,
 • Gümrük vergileri ile bu vergilerden doğan idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları,
 • Sosyal güvelik primleri ile bunlara bağlı idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme cezası ve gecikme zamları
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olmakla beraber, zamanında ödeme yapılmaması nedeniyle yapılandırılması bozulmuş alacaklar,
 • Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve gecikme zamları kapsamında bulunmaktadır.
 1. Süre açısından;
 • 06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gereken beyannameler
 • 06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi, resim, harçlar, SGK primleri, genel sağlık sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri,
 • 06.2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
 • 2016 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin 2.taksiti ile yine 2016 yılına ait emlak vergisinin 2.taksiti ödeme vadelerinin henüz geçmemiş olması nedeniyle yapılandırma kapsamına alınmamıştır.
 1. Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir.

Bunun yerine, enflasyon (yurtiçi ÜFE) oranında daha düşük bir güncelleme faizi hesaplanacak, yapılandırma borç toplamı peşin veya iki ayda bir olmak üzere 18 eşit taksitte, toplam 36 aya varan vade ile ödenebilecektir.

 1. Yapılandırılan borcun tamamının, kanunda belirtilen süre ve şartlarda peşin ödenmesi halinde, hesaplanan güncelleme faizinin yarısı silinecektir.

Örneğin, 100 TL olan borç aslında 60 TL gecikme zammı tahakkuk ettirilmiş, yapılandırma kapsamında silinen 60 TL tutarındaki gecikme zammı yerine 40 TL tutarında güncelleme faizi hesaplanmış olsun. 40 TL olan güncelleme faizinin de yarısı silinecek ve toplam borç 120 TL olarak peşin ödenecektir.

 1. Bir vergi alacağına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, bir alacağa bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarının ise yarısı silinecektir.
 2. Dava aşamasında olan veya dava açma süresi dolmamış olan vergiler, bunların yargıda hangi aşamada olduğuna bağlı olarak yapılandırmadan yararlandırılacaktır. Bunun için açılmış olan davalarda vazgeçmek, açılmamış davalar içinse dava açmamak şartı aranmaktadır.
 3. İnceleme aşamasında olan dosyalar için yapılandırma kanununa başvuru süresi dolsa dahi, inceleme tamamlanıp ihbarname tebliğ edildikten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmak şartıyla yapılandırma kanunundan yararlanılabilecektir.

İnceleme sonrası hesaplanacak vergilerin yarısı ile cezaların yüzde 25’nin ödenmesi şartıyla vergi ve cezaların kalan kısmı ile gecikme faizleri silinecek. Verginin yarısı ve cezaların yüzde 25’i için Yi-ÜFE oranında güncelleme faizi hesaplanacak. Bulunan tutar ikişer aylık dönemlerde 6 taksitte ödenebilecek.

 1. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların yanlarında çalışmakta olup daha önce vergi karnesi almamış olanlar, 31.10.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunup 2016 yılı vergisini hesaplatmaları şartıyla geçmiş dönemlerin vergi ve cezaları aranmayacak, bu kişilerin işe başlama tarihleri bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi olarak kabul edilecektir.
 2. Esnaf ve sanatkârlarımız için getirilen bir başka vergi avantajı da matrah artırımıdır. Esnafımız 2011 ve 2015 yılları arasında beyan ettikleri gelir vergisi muhtasar ve KDV matrahlarını, yıllar itibariyle 15-35 oranlarında artırmaları halinde matrah artırımı yapılan yıllarda vergi incelemesi yapılmayacak, diğer vergiler nedeniyle inceleme yapılsa dahi matrahı artırılan vergilerle ilgili olarak sonrada vergi ve/veya vergi cezası kesilemeyecektir.
 3. Yapılandırma kanunu ile getirilen bir başka avantaj da kamuoyunda kasa ve stok affı olarak bilinen uygulamadır. İşletmede fiilen bulunduğu herhangi bir nedenle halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde herhangi bir nedenle fiilen işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar muhasebe kayıtlarında düzeltilebilecek. Bu düzenlemenin uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ sonrasında ayrı bir genelge ile bilgilendirme yapılacaktır.

Diğer taraftan, yurt içi veya yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 02.01.2017 tarihine kadar işletme kayıtlarına dâhil edilecektir. Bu varlıklarla ilgili olarak hiçbir suretle vergi incelenmesi ve tarhiyatı, herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma ve kovuşturma yapılamayacaktır.

 1. Yeniden yapılandırılan borçlardan vergi borçlarının ilk taksiti 30 Kasım 2016, SGK borçlarının ilk taksiti ise 02.01.2017 tarihine kadar ödenebilecektir. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir.
 2. İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde ödenmezse yapılandırma iptal edilecektir.
 3. Diğer taraftan 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 30.06.2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar; esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için;

 • 31 Ekim 2016 tarihine kadar alacaklı meslek kuruluşuna başvurulması zorunludur.

Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

 • Ayrıca borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

Bununla beraber 30.06.2016 tarihi itibariyle; üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılama payı asıllarına isabet eden ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden de vazgeçilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine.