Bu Fırsat Kaçmamalı

By istbako
In Duyuru
Haz 9th, 2017
0 Comments
615 Views

Esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile esnaf ve sanatkârlarımızın Maliye’ye, SGK’ya, Belediyelere ödemeleri gereken vergi, prim, ceza vs. borçlarının gecikme faizleri silinerek bunun yerine yurtiçi ÜFE oranında daha düşük bir güncelleme faizi uygulanarak taksitler halinde ödenmesi sağlanmıştır.

 

Teşkilatımızı ilgilendiren en önemli husus ise; aidat ve katılma payları ile ilgilidir.
Yasanın 4 nci maddesinin 5 nci fıkrasında yer aldığı üzere;
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 31.03.2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 31.08.2017 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.
Bu hükümden yararlanılabilmesi için;
30 Haziran 2017 tarihine kadar alacaklı meslek kuruluşuna başvurulması zorunludur.
Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Ayrıca borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeç

meleri ve kanun yollarına başvurmamaları da şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.
Bununla beraber 31.03.2017 tarihi itibariyle; üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden de vazgeçilmiştir.
Anlaşılacağı üzere; Maliye, SGK, Belediye gibi kurumlara olan borçlara yurtiçi ÜFE oranında daha düşük bir güncelleme faizi uygulanacakken, Esnaf ve Sanatkârların üyesi oldukları odalara, odaların da Birliğe olan borçlarının yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde hiçbir gecikme zammı alınmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için mutlak surette 30 Haziran 2017 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yapılandırma, 31.03.2017 tarihinden önce ödenmesi gereken ancak ödenmeyen borçları kapsadığından Mayıs ayında ödenmesi gereken Esnaf ve Sanatkârların 2017 yılı aidatı 1. taksit ile Kasım ayında ödenmesi gereken 2.inci taksiti yapılandırma kapsamında değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir