Vergi borcu yapılandırmasında başvuru süresi uzatıldı.

By istbako
In Duyuru
Eki 31st, 2016
0 Comments
808 Views

Vergi borcu yapılandırmasına imkan tanıyan düzenlemenin başvuru tarihi  31 Ekim’ den  25 Kasım’ a uzatıldı.

Esnaf ve sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile esnaf ve sanatkârlarımızın Maliye’ye, SGK’ya, Belediyelere ödemeleri gereken vergi, prim, ceza vs. borçlarının gecikme faizleri silinerek bunun yerine yurtiçi ÜFE oranında daha düşük bir güncelleme faizi uygulanarak taksitler halinde ödenmesi sağlanmıştır.

Teşkilatımızı ilgilendiren en önemli husus ise; aidat ve katılma payları ile ilgilidir.

Yasanın 11 nci maddesinin 8 nci fıkrasında yer aldığı üzere;

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 30.06.2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar; esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan kayılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiştir.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için;

– 25 Kasım 2016 tarihine kadar alacaklı meslek kuruluşuna başvurulması zorunludur.

Ödenmesi gereken tutarların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer-i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

– Ayrıca borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

Bununla beraber 30.06.2016 tarihi itibariyle; üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyona kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan gecikme zamlarının tahsilinden de vazgeçilmiştir.

Metinden de anlaşılacağı üzere; Maliye, SGK, Belediye gibi kurumlara olan borçlara yurtiçi ÜFE oranında daha düşük bir güncelleme faizi uygulanacakken, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara, odaların da Birliğe olan borçlarının yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde hiçbir gecikme zammı alınmayacaktır. Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için mutlak surette 31 Ekim 2016 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Yapılandırma, 30.06.2016 tarihinden önce ödenmesi gereken ancak ödenmeyen borçları kapsadığından Ekim ayında ödenmesi gereken katılma payı 2. taksit ile esnaf ve sanatkârların 2016 yılı aidatı 2 nci taksidi yapılandırma kapsamında değildir.

Borç yapılandırma işlemlerinde, esnaf ve sanatkarlarımız ile odalarımız 1+5=6 taksitte ödeme yapabileceği gibi peşin ödeme de yapabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir